asterix birthday thumb12

 A CLEMENCE en CE2

fl1

fl2

fl3

A TESS en CM2

an1 001

an1

an3

an4

 

A LEELOU et ALEXIS

an5

an6

an7

an8

an9

 

A Maîtresse CHRISTINE et THEO en CP

an 2

 an

an2

an3

an4

an5

 

 

A LEA en CE1

lea1

 

ET A VALENTIN en CM2

val1

lea2

lea3

val3

val4

val5

val2

val1

 

A EVA en CE1

eva1

eva2

eva3

eva4

eva5

A ANTOINE en maternelle

antoine3

antoine1

antoine2

antoine4

antoine5

 

A SATINE

                              annif1              

et MAEL en CP

                              annifmael

annifsatine

 

A Rosie, Noah, Eléonore, Alexandre et Satine en maternelle

pitch1

pitch2

pitch3

pitch4

pitch5

pitch6

pitch7

pitch8

pitch9

pitch10

 

A SOFIA en CM1 et LOLA en CE2

ANNIF


 

 A JOEL en CM1

joel4

A JOEL en CM1

joel1

joel3

joel5